Consumer Direct Care Network Washington cung cấp các tài liệu quan trọng bằng Tiếng Việt. Hãy nhấp vào các liên kết ở bên dưới để truy cập các tài liệu.


Thông Tin Chung

Lịch Trả Lương Năm 2024
2024 Payroll Calendar

CÂU HỏI THườNG GặP Về W-2
W-2 FAQs

Tìm Hiểu về Consumer Directed Employer (CDE)
Getting to Know the CDE

Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh Dành Cho Chủ Lao Động Quản Lý
Managing Employer Quick Start Guide

7 Bước để Trở Thành Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP)
7 Steps to Becoming an Individual Provider (IP)

Danh mục kiểm tra tuyển dụng IP mọi
New IP Hiring Checklist

Điều Khoản về Chi Phí Trách Nhiệm Của Thân Chủ
Terms of Client Responsibility

Điều Khoản Dịch Vụ của Consumer Directed Employer (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

Thông Tin về Chỉ Thị Y Tế
Information on Advance Directives

Nguồn Trợ Giúp Về Người Liên Lạc Qua Điện Thoại
Who to Call Resource

Chính Sách Về Sức Khỏe và An Toàn/Chống Quấy Rối Dành Cho IP
IP Health and Safety/Anti-Harassment Policy

Chỉ Định Người Đại Diện Được Ủy Quyền
Authorized Representative Agreement


Tài Liệu Hướng Dẫn

Thao Tác Trên Workday
Workday Basic Navigation

Cách Hoàn Thành Form I-9 (Mẫu Đơn I-9)
How to Complete the Form I-9

Băng hình: Gửi Thông Tin Thời Gian cho CDWA Các Phương Thức Khác Nhau
Video: Submitting Time and Mileage Overview

Electronic Visit Verification (EVV) đang dùng ứng dụng di động CareAttend
CareAttend App – EVV Overview

Câu hỏi thường gặp về EVV
EVV Frequently Asked Questions

Băng hình: Đang tải xuống ứng dụng CareAttend – iOS
Video: Downloading the CareAttend app – iOS

Băng hình: Đang tải xuống ứng dụng CareAttend – Android
Video: Downloading the CareAttend app – Android

Đang cài đặt ứng dụng CareAttend – iOS
Downloading the CareAttend app – iOS

Đang cài đặt ứng dụng CareAttend – Android
Downloading the CareAttend app – Android

Băng hình: Ứng dụng CareAttend – Đang tạo một mật khẩu cho iOS
Video: CareAttend App – Creating a Passcode for iOS

Băng hình: Ứng dụng CareAttend – Đang tạo một mật khẩu cho Android
Video: CareAttend App – Creating a Passcode for Android

Ứng dụng CareAttend – Đang tạo một mật khẩu
CareAttend App – Creating a Passcode

Ứng dụng CareAttend – Bật đăng nhập sinh trắc học
CareAttend App – Turning On Biometric Login

Ứng dụng CareAttend – Đang bắt đầu một ca làm việc
CareAttend App – How to Start a Shift

Băng hình: Ứng dụng CareAttend – Cách nộp một ca lám việc
Video: CareAttend App – How to Submit a Shift

Ứng dụng CareAttend – Nộp các ca làm việc đi kèm theo Nhiệm vụ
CareAttend App – How to Submit a Shift with Tasks

Ứng dụng CareAttend – Điều chỉnh một ca làm việc
CareAttend App – How to Adjust a Shift

Đang thay đổi nhà cung cấp cá nhân – Đang thoát đăng nhập ứng dụng
How to Sign Out of the CareAttend App

Đăng ký Fob
Fob Registration

Đang ghi lại các ca làm việc bằng FVV
Use FVV to Record Shifts

Đăng ký nhận phản hồi bằng giọng nói tương tác
IVR Registration

Thiết lập mã PIN IVR của quý vị
Setting Your EVV IVR PIN

Bật và tắt tính giờ bằng IVR
Clocking In and Out Using EVV IVR

Đang ký IVR cho Chăm Sóc Viên Sống Cùng
Live-in Provider IVR Registration

Thân Chủ/Người Đại Diện Được Ủy Quyền Đăng Ký Cổng Thông Tin Web DirectMyCare
Client/Authorized Representative DirectMyCare Web Portal Registration

Băng hình: DirectMyCare của CDWA Cách Nhập Thời Gian và Số Dặm dành cho IP Sống Cùng Thân Chủ
Video: CDWA DirectMyCare Web Portal Live-in Provider Time and Mileage Entry

Băng hình: DirectMyCare của CDWA Cách Nhập Thời Gian và Số Dặm dành cho IP Không Sống Cùng Thân Chủ
Video: CDWA DirectMyCare Web Portal Non Live-in Provider Time and Mileage Entry