Consumer Direct Care Network Washington cung cấp các tài liệu quan trọng bằng Tiếng Việt. Hãy nhấp vào các liên kết ở bên dưới để truy cập các tài liệu.


Thông Tin Chung

Tìm Hiểu về Consumer Directed Employer (CDE)
Getting to Know the CDE

Hướng Dẫn Bắt Đầu Nhanh Dành Cho Chủ Lao Động Quản Lý
Managing Employer Quick Start Guide

5 Bước Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) Chuyển Đổi sang CDE
5 Steps Individual Provider (IP) Transition to CDE

5 Bước Thân Chủ Chuyển Đổi sang CDE
5 Steps Client Changeover to CDE

Điều Khoản về Chi Phí Trách Nhiệm Của Thân Chủ
Terms of Client Responsibility

Điều Khoản Dịch Vụ của Consumer Directed Employer (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

Thông Tin về Chỉ Thị Y Tế
Information on Advance Directives

Nguồn Trợ Giúp Về Người Liên Lạc Qua Điện Thoại
Who to Call Resource


Bộ Phận Truyền Thông CDWA

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 – Email Thử Nghiệm Tới IP
September 1, 2021 – Pilot IP Email

Ngày 1 tháng 9 năm 2021 – Email Thử Nghiệm Tới Thân Chủ
September 1, 2021 – Pilot Client Letter

Ngày 2 tháng 8 năm 2021 – Email Thử Nghiệm Tới IP
August 2, 2021 – Pilot IP Email

Ngày 2 tháng 8 năm 2021 – Email Thử Nghiệm Tới Thân Chủ
August 2, 2021 – Pilot Client Letter