Shabakadda Daryeelka Macmillka Tooska ah ee Washington waxay bixisa macluumaad muhiim ah Soomaali. Riix link-yada hoos si aad u isticmaasho macluumaadka.


Macluumaadka Guud

Kalandarka Mushahar Bixinta ee 2024
2024 Payroll Calendar

Barashada lagu barayo Maamulaha Hagayo Macmiilka (CDE)
Getting to Know the CDE

Maareynta Loo shaqeyaha Hagaha Bilowga Degdegga ah
Managing Employer Quick Start Guide

7 talaabo oo lagu Noqonaayo Adeeg Bixiye Gaar ah (IP)
7 Steps to Becoming an Individual Provider (IP)

Liiska tixraaca ee shaqaalaynta IP cusub
New IP Hiring Checklist

Shurudaha Masuuliyadda Macmiilka
Terms of Client Responsibility

Adeega shuruudaha Loo Shaqeyaha (CDE) Macmiilka Tooska ah
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

Macluumaadka ku jira Amarada Degdega ah
Information on Advance Directives

Qofka laga Wacayo Kheyraadka
Who to Call Resource

Caafimaadka iyo Badqabka/Ka-hortagga Dhibaataynta ee IP-ga
IP Health and Safety/Anti-Harassment Policy

Magacaabidda Wakiilka La Oggolyahay
Authorized Representative Agreement


Agabka wax lagu barto

Sahminta Workday
Workday Basic Navigation

Sida Loo Buuxiyo Form I-9 (Foomka I-9)
How to Complete the Form I-9

Soo dejinta App-ka – iOS
Downloading the CareAttend app – iOS

Soo Dejinta App-ka – Android
Downloading the CareAttend app – Android

App-ka CareAttend – Abaabulka Furaha Sirta
CareAttend App – Creating a Passcode

App-ka CareAttend – Furinta awooda ku galitaanka maclumaadka biometric ah
CareAttend App – Turning On Biometric Login

App-ka CareAttend – Bilaabitaanka Tookada Shaqo
CareAttend App – How to Start a Shift

App-ka CareAttend – Bedelitaanka Tooko Shaqo
CareAttend App – How to Adjust a Shift

Bedelitaanka Shaqsiga Bixinaayo Daryeelka – Ka Bixidda App-ka
How to Sign Out of the CareAttend App

Ku Diiwaan Gelinta Tookooyinka Shaqada loo adeegsanaayo FVV
Use FVV to Record Shifts

Dejinta Lambarkaada PIN-ka ee IVR
Setting Your EVV IVR PIN

Soo Galitaanka iyo Ka Bixidda iyadoo la Adeegsanaayo IVR
Clocking In and Out Using EVV IVR

Macmilka/Wakilka la Oggalyahay Iska Diiwaangelinta Bogga Intarnetka ee DirectMyCare
Client/Authorized Representative DirectMyCare Web Portal Registration