Shabakadda Daryeelka Macmillka Tooska ah ee Washington waxay bixisa macluumaad muhiim ah Soomaali. Riix link-yada hoos si aad u isticmaasho macluumaadka.


Macluumaadka Guud

Barashada lagu barayo Maamulaha Hagayo Macmiilka (CDE)
Getting to Know the CDE

Maareynta Loo shaqeyaha Hagaha Bilowga Degdegga ah
Managing Employer Quick Start Guide

5 Talaabo U Wareegida CDE ee Adeeg Bixiyaha Shaqsiyadeed (IP)
5 Steps Individual Provider (IP) Transition to CDE

5 Talaabo U Wareegida CDE ee Macmiilka
5 Steps Client Changeover to CDE

Shurudaha Masuuliyadda Macmiilka
Terms of Client Responsibility

Adeega shuruudaha Loo Shaqeyaha (CDE) Macmiilka Tooska ah
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

Macluumaadka ku jira Amarada Degdega ah
Information on Advance Directives

Qofka laga Wacayo Kheyraadka
Who to Call Resource


Isgaarsiinta CDWA

Sebtember 1, 2021 – Tijaabada IP Iimayl
September 1, 2021 – Pilot IP Email

Sebtember 1, 2021 – Warqadda Macmiil ee Tijaabo ah
September 1, 2021 – Pilot Client Letter

Ogosto 2, 2021 – Tijaabada IP Iimayl
August 2, 2021 – Pilot IP Email

Ogosto 2, 2021 – Warqadda Macmiil ee Tijaabo ah
August 2, 2021 – Pilot Client Letter