Ang Consumer Direct Care Network Washington ay nag-aalok ng mga pangunahing materyal sa Tagalog. I-click ang mga link sa ibaba para ma-access ang mga materyal.


Pangkalahatang Impormasyon

Mabilis na Patnubay ng Pagsisimula sa Tagapag-pamahala ng Pag-empleyo
Managing Employer Quick Start Guide

Mga Tuntunin ng Responsibilidad ng Kliyente
Terms of Client Responsibility

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Consumer Directed Employer (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

Impormasyon tungkol sa Mga Advance na Direktiba
Information on Advance Directives

Resource sa Dapat Tawagan
Who to Call Resource


Mga Komunikasyon ng CDWA

Nobyembre 1, 2021 – Email ng IP sa Yugto 1
November 1, 2021 – Phase 1 IP Email

Nobyembre 1, 2021 – Email ng IP para sa Responsibilidad ng Kliyente sa Yugto 1
November 1, 2021 – Phase 1 IP Email for Client Responsibility

Nobyembre 1, 2021 – Liham ng Kliyente sa Yugto 1
November 1, 2021 – Phase 1 Client Letter

Nobyembre 1, 2021 – Liham ng Kliyente para sa Responsibilidad ng Kliyente sa Yugto 1
November 1, 2021 – Phase 1 Client Letter for Client Responsibility