Ang Consumer Direct Care Network Washington ay nag-aalok ng mga pangunahing materyal sa Tagalog. I-click ang mga link sa ibaba para ma-access ang mga materyal.


Pangkalahatang Impormasyon

Kalendaryo ng Payroll ng 2024
2024 Payroll Calendar 

Mabilis na Patnubay ng Pagsisimula sa Tagapag-pamahala ng Pag-empleyo
Managing Employer Quick Start Guide

7 hakbang para Maging Individual Provider (IP)
7 Steps to Becoming an Individual Provider (IP)

Bagong checklist sa pag-hire ng IP
New IP Hiring Checklist

Mga Tuntunin ng Responsibilidad ng Kliyente
Terms of Client Responsibility

Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Consumer Directed Employer (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

Impormasyon tungkol sa Mga Advance na Direktiba
Information on Advance Directives

Resource sa Dapat Tawagan
Who to Call Resource

Kalusugan at Kaligtasan ng IP/Anti-Harassment
IP Health and Safety/Anti-Harassment Policy

Pagtatalaga ng Awtorisadong Kinatawan
Authorized Representative Agreement


Mga Instruksyonal na Materyal

Pag-navigate sa Workday
Workday Basic Navigation

Paano Sagutan ang Form I‑9
How to Complete the Form I-9

I-download ang App – iOS
Downloading the CareAttend app – iOS

I-install at update ang app – Android
Downloading the CareAttend app – Android

Ang App ng CareAttend – Gumawa ng Passcode
CareAttend App – Creating a Passcode

Ang App ng CareAttend – Biometric na pag-login
CareAttend App – Turning On Biometric Login

Ang App ng CareAttend – Paguumpisa ng shift
CareAttend App – How to Start a Shift

Ang App ng CareAttend – I-submit ang shift sa pamamagitan ng Tasks
CareAttend App – How to Submit a Shift with Tasks

Ang App ng CareAttend – Pagsasaaayos ng shift
CareAttend App – How to Adjust a Shift

Baguhin and indibidwal na tagapagbigay/tagapagsilbi – lumabas ng App
How to Sign Out of the CareAttend App

I-record ang shift sa pamamagitan ng FVV
Use FVV to Record Shifts

Pagseset ng iyong IVR PIN
Setting Your EVV IVR PIN

Pagrereset ng iyong IVR PIN
Clocking In and Out Using EVV IVR

Kliyente/Awtorisadong Kinatawan Pagpaparehistro sa Web Portal ng DirectMyCare
Client/Authorized Representative DirectMyCare Web Portal Registration