ເຄືອຂ່າຍການເບິ່ງແຍງລູກຄ້າໂດຍກົງວໍຊິງຕັນມີເອກະສານສຳຄັນໃຫ້ເປັນພາສາລາວ. ຄລິກໃສ່ລິ້ງຢູ່ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເອກະສານ.


ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຄງການ ຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (Consumer Directed Employer, CDE)
Getting to Know the CDE

ຄູ່ມືແນະນຳການເລ່ີມຕົ້ນ ຂອງນາຍຈ້າງທ່ີເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແບບເລັ່ງລັດ
Managing Employer Quick Start Guide

5 ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ໄປເປັນ CDE
5 Steps Individual Provider (IP) Transition to CDE

5 ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນລູກຄ້າ ໄປຍັງ CDE
5 Steps Client Changeover to CDE

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ
Terms of Client Responsibility

ຂໍ້ກຳນົດໃນການບໍລິການຂອງ ໂຄງການຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງການປີ່ນປົວລ່ວງໜ້າ (Advance Directives)
Information on Advance Directives

ແຫຼ່ງທີ່ຈະໂທຫາ
Who to Call Resource


ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ CDWA

ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 – ສົ່ງອີເມວຫາ IP ທົດລອງ
September 1, 2021 – Pilot IP Email

ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 – ສົ່ງຈົດໝາຍຫາລູກຄ້າທົດລອງ
September 1, 2021 – Pilot Client Letter

ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 – ສົ່ງອີເມວຫາ IP ທົດລອງ
August 2, 2021 – Pilot IP Email

ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 – ສົ່ງຈົດໝາຍຫາລູກຄ້າທົດລອງ
August 2, 2021 – Pilot Client Letter