ເຄືອຂ່າຍການເບິ່ງແຍງລູກຄ້າໂດຍກົງວໍຊິງຕັນມີເອກະສານສຳຄັນໃຫ້ເປັນພາສາລາວ. ຄລິກໃສ່ລິ້ງຢູ່ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເອກະສານ.


ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຄງການ ຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (Consumer Directed Employer, CDE)
Getting to Know the CDE

ຄູ່ມືແນະນຳການເລ່ີມຕົ້ນ ຂອງນາຍຈ້າງທ່ີເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແບບເລັ່ງລັດ
Managing Employer Quick Start Guide

5 ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນ (IP) ໄປເປັນ CDE
5 Steps Individual Provider (IP) Transition to CDE

5 ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນລູກຄ້າ ໄປຍັງ CDE
5 Steps Client Changeover to CDE

ຂໍ້ກຳນົດໃນການບໍລິການຂອງ ໂຄງການຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງການປີ່ນປົວລ່ວງໜ້າ (Advance Directives)
Information on Advance Directives

ແຫຼ່ງທີ່ຈະໂທຫາ
Who to Call Resource


ການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ CDWA

ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 – ສົ່ງອີເມວຫາ IP ທົດລອງ
September 1, 2021 – Pilot IP Email

ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021 – ສົ່ງຈົດໝາຍຫາລູກຄ້າທົດລອງ
September 1, 2021 – Pilot Client Letter

ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 – ສົ່ງອີເມວຫາ IP ທົດລອງ
August 2, 2021 – Pilot IP Email

ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 – ສົ່ງຈົດໝາຍຫາລູກຄ້າທົດລອງ
August 2, 2021 – Pilot Client Letter