ເຄືອຂ່າຍການເບິ່ງແຍງລູກຄ້າໂດຍກົງວໍຊິງຕັນມີເອກະສານສຳຄັນໃຫ້ເປັນພາສາລາວ. ຄລິກໃສ່ລິ້ງຢູ່ລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເອກະສານ.


ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ປະຕິທິນການຈ່າຍເງິນເດືອນ ປີ 2024
2024 Payroll Calendar

ການທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຄງການ ຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (Consumer Directed Employer, CDE)
Getting to Know the CDE

ຄູ່ມືແນະນຳການເລ່ີມຕົ້ນ ຂອງນາຍຈ້າງທ່ີເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແບບເລັ່ງລັດ
Managing Employer Quick Start Guide

7 ບາດກ້າ ເພື່ອກາຍມາເປັນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ່ວນຕົວ (Individual Provider, IP)
7 Steps to Becoming an Individual Provider (IP)

ລາຍການທ່ີຈະຕ້ອງກວດສອບສຳລັບການຈ້າງ IP ໃໝ
New IP Hiring Checklist

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າ
Terms of Client Responsibility

ຂໍ້ກຳນົດໃນການບໍລິການຂອງ ໂຄງການຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມນາຍຈ້າງ (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງການປີ່ນປົວລ່ວງໜ້າ (Advance Directives)
Information on Advance Directives

ແຫຼ່ງທີ່ຈະໂທຫາ
Who to Call Resource

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ/ການຕ້ານການຂ ົ່ມເຫັງ ສ າລັບ IP
IP Health and Safety/Anti-Harassment Policy

ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
Authorized Repetitive Agreement 


ເອກະສານການສອນ

ການນໍາທາງກ່ຽວກັບ Workday
Workday Basic Navigation

ວິທີການ ຕື່ມ ແບບຟອມ I-9
How to Complete the Form I-9

ການດາວໂຫຼດແອັບ – iOS
Downloading the CareAttend app – iOS

ການດາວໂຫຼດແອັບ – Android
Downloading the CareAttend app – Android

ແອັບ CareAttend – ການສ້າງລະຫັດຜ່ານ
CareAttend App – Creating a Passcode

ແອັບ CareAttend – ການເປີດການເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍຊີວະມິຕິ
CareAttend App – Turning On Biometric Login

ແອັບ CareAttend – ການເລີ່ມຕົ້ນກະວຽກ
CareAttend App – How to Start a Shift

ແອັບ CareAttend – ການປັບກະວຽກ
CareAttend App – How to Adjust a Shift

ການປ່ຽນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ/ຜູ້ດູແລສ່ວນບຸກຄົນ – ອອກຈາກລະບົບຂອງແອັບ
How to Sign Out of the CareAttend App

ການບັນທຶກກະວຽກໂດຍໃຊ້ FVV
Use FVV to Record Shifts

ການຕັ້ງຄ່າ IVR PIN ຂອງທ່ານ
Setting Your EVV IVR PIN

ການໝາຍໂມງເຂົ້າ ແລະ ອອກໂດຍນຳໃຊ້ IVR
Clocking In and Out Using EVV IVR

ລູກຄ້າ/ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ການລົງທະບຽນສູ່ປະຕູເວັບໄຊ DirectMyCare
Client/Authorized Representative DirectMyCare Web Portal Registration