បណ្តាញថែទាំផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកប្រេីប្រាស់រដ្ឋ Washingtonខ្មែរ។
សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីចូលមើលឯកសារ។


ព័ត៌មានទូទៅ

ការចាប់ផ្ដើមស្គាល់និយោជកដែលដឹកនាំដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (Consumer Directed Employer, CDE)
Getting to Know the CDE

មគ្គុទេសក៍ណែនាំខ្លីៗសម្រាប់និយោជកគ្រប់គ្រង
Managing Employer Quick Start Guide

5 ជំហាន ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានលក្ខណៈបុគ្គល (IP) ទៅជា CDE
5 Steps Individual Provider (IP) Transition to CDE

5 ជំហាន ការផ្លាស់ អតិថិជន ទៅកាន់ CDE
5 Steps Client Changeover to CDE

លក្ខខណ្ឌនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន
Terms of Client Responsibility

លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់និយោជកដឹកនាំដោយអតិថិជន (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

ព័ត៌មានស្តីពីសេចក្ដីបង្គាប់លើការមើលថែក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិត
Information on Advance Directives

អ្នកណាខ្លះដែលត្រូវហៅទូរសព្ទទៅផ្នែកធនធាន
Who to Call Resource


ទំនាក់ទំនង CDWA

ថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 – អ៊ីមែលអ្នកផ្ដល់សេវាលក្ខណៈបុគ្គល (IP) សាកល្បង
September 1, 2021 – Pilot IP Email

ថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 – លិខិតសម្រាប់អតិថិជនសាកល្បង
September 1, 2021 – Pilot Client Letter

ថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 – អ៊ីមែលអ្នកផ្ដល់សេវាលក្ខណៈបុគ្គល (IP) សាកល្បង
August 2, 2021 – Pilot IP Email

ថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 – លិខិតសម្រាប់​អតិថិជនសាកល្បង
August 2, 2021 – Pilot Client Letter