បណ្តាញថែទាំផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកប្រេីប្រាស់រដ្ឋ Washingtonខ្មែរ។
សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីចូលមើលឯកសារ។


ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រតិទិនបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឆ្នាំ 2024
2024 Payroll Calendar

ការចាប់ផ្ដើមស្គាល់និយោជកដែលដឹកនាំដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (Consumer Directed Employer, CDE)
Getting to Know the CDE

មគ្គុទេសក៍ណែនាំខ្លីៗសម្រាប់និយោជកគ្រប់គ្រង
Managing Employer Quick Start Guide

7 ជំហាន ដើម្បីក្លាយជា Individual Provider (IP)
7 Steps to Becoming an Individual Provider (IP)

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការជ្រើសរើសបុគ្គលិក IP ថ្មី
New IP Hiring Checklist

លក្ខខណ្ឌនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន
Terms of Client Responsibility

លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មរបស់និយោជកដឹកនាំដោយអតិថិជន (CDE)
Consumer Directed Employer (CDE) Terms of Service

ព័ត៌មានស្តីពីសេចក្ដីបង្គាប់លើការមើលថែក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិត
Information on Advance Directives

អ្នកណាខ្លះដែលត្រូវហៅទូរសព្ទទៅផ្នែកធនធាន
Who to Call Resource

សុវត្ថិភាព/ការប្រឆាំងការបរៀត្បរៀន និងសុខភាពររស់ IP
IP Health and Safety/Anti-Harassment Policy

ការចាត់តាំងអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិ
Authorized Representative Agreement


ឯកសារណែនាំ

ការប្រើប្រាស់ Workday
Workday Basic Navigation

របៀប បំពេញទម្រង់បែបបទ I-9
How to Complete the Form I-9

ការទាញយកកម្មវិធី- iOS
Downloading the CareAttend app – iOS

ការទាញយកកម្មវិធី- Android
Downloading the CareAttend app – Android

កម្មវិធី CareAttend – បង្កើតពាក្យសម្ងាត់
CareAttend App – Creating a Passcode

កម្មវិធី CareAttend – កំពុងបើកចូលជីវមាត្រ
CareAttend App – Turning On Biometric Login

កម្មវិធី CareAttend – ចាប់ផ្តើមវេន
CareAttend App – How to Start a Shift

កម្មវិធី CareAttend – ដាក់ស្នើវេនជាមួយកិច្ចការ
CareAttend App – How to Submit a Shift with Tasks

កម្មវិធី CareAttend – ការកែតម្រូវវេន
CareAttend App – How to Adjust a Shift

ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកផ្តល់សេវាបុគ្គល/ជំនួយការ – ការចេញពីកម្មវិធី
How to Sign Out of the CareAttend App

ការកត់ត្រាវេនដោយប្រើ FVV
Use FVV to Record Shifts

កំណត់កូដ IVR របស់អ្នក
Setting Your EVV IVR PIN

វាយម៉ោងចូល និងចេញដោយប្រើ IVR
Clocking In and Out Using EVV IVR

អតិថិជន/អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ ការចុះឈ្មោះផតថលDirectMyCare
Client/Authorized Representative DirectMyCare Web Portal Registration